Informacje o projektach realizowanych w 2020r.

Projekty – dotacje i dofinansowania na realizację zadań

 1. Tytuł projektu.
 2. Źródło finansowania.
 3. Wysokość uzyskanego wsparcia.
 4. Działania podejmowane w ramach projektu.
 5. Status projektu.

2020 rok:

Projekt I.

 1. Tytuł projektu:
  Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych;
 1. Źródło finansowania:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 1. Wysokość uzyskanego wsparcia – wg projektu:
  218.080,00 zł;
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  • dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników DPS,
  • testy p-ko Covid 19 dla pracowników oraz mieszkańców DPS.
 1. Status projektu:
  Zakończony: 30.06.2021r.

 

Projekt II.

 1. Tytuł projektu.
  Pomagamy skutecznie – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Źródło finansowania.
  Europejski Fundusz Społeczny – POWER 2014-2020;
 1. Wysokość uzyskanego wsparcia.
  323.568,00 zł;
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  • dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników DPS,
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
 1. Status projektu.
  Zakończony: 31.12.2020 r.

 

Projekt III.

 1. Tytuł projektu.
  Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19;
 1. Źródło finansowania.
  Europejski Fundusz Społeczny, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 1. Wysokość uzyskanego wsparcia.
  9.829,83 zł
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  • dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników DPS,
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
 1. Status projektu.
  Zakończony: 31.12.2020 r.

 

Projekt IV.

 1. Tytuł projektu.
  Dofinansowanie do zakupu usług, środków i sprzętu do walki z Covid -19
 1. Źródło finansowania.
  Fundacja Agory – Akcja Charytatywna Nadzieja
 1. Wysokość uzyskanego wsparcia.
  30.000,00 zł
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  • doposażenie pokoi mieszkańców,
  • zakup sprzętu pomocniczego,
  • zakup usług medycznych;
 1. Status projektu.
  Zakończony: 31.12.2020 r.

 

Projekt V.

 1. Tytuł projektu.
  Dofinansowanie do zakupu sprzętu do walki z Covid – 19;
 1. Źródło finansowania.
  NEXERA Heroes – Nexera Sp. z o.o.;
 1. Wysokość uzyskanego wsparcia.
  10.000,00 zł
 1. Działania podejmowane w ramach projektu.
  zakup doposażenia dla DPS-u;
 1. Status projektu.
  Zakończony: 31.12.2020 r.