Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Światłowska, sekretariat@dps-naklo.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 386 77 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej położony jest w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 w pobliżu parku im. J. Sobieskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Nakielskiego Ośrodka Kultury, szpitala Nowy Szpital w Nakle i Szubinie oraz Krytej Pływalni „Naquarius”.

Wejście główne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim (osoby na wózkach inwalidzkich). Na wprost wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny, gdzie osoba zainteresowana może uzyskać wszelkie informacje.

Budynek główny składa się z 5 kondygnacji: piwnica, parter i 3 piętra oraz części parterowej (podpiwniczonej), w której znajduje się kuchnia z zapleczem technicznym i jadalnia dla mieszkańców Domu. Do wszystkich pomieszczeń można swobodnie przejść lub przejechać wózkiem inwalidzkim.

Dojazd do budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią: autobusem na dworzec PKS w Nakle nad Notecią, następnie ulicą Adama Mickiewicza i Parkową, samochodem: ulicą Stanisława Staszica: oznaczenie znakiem drogowym (wjazd w ulicę jednokierunkową) kierującym bezpośrednio na parking wewnętrzny Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Budynek DPS wyposażony w 2 windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (oznaczenie takie znajduje się jedynie w windach).

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na parkingu wewnętrznym Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie:

 • wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@dps-naklo.org,
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP,
 • osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej formy kontaktu, możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego na poziomie PJM, SJM).