Zakres zadań

Zakresy zadań w poszczególnych Działach Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

Dyrektor

 • Dyrektor odpowiada za zarządzanie Domem, zgodnie Regulaminem Organizacyjnym i obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentuje Dom na zewnątrz,
 • Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz  upoważnień,  
 • Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu,
 • za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor bądź zgodnie z ustawą o finansach publicznych osoba przez niego upoważniona,
 • pod nieobecność Dyrektora – zastępstwo pełni Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego Domu.

 

Dział Finansowy

Do zadań Działu należy:

 • bieżące i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych rozliczeń budżetowych,
 • sporządzanie planu finansowego,
 • bieżąca analiza finansowa z wykorzystaniem środków  budżetowych,
 • kontrola i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem  funduszu płac,
 • prawidłowe prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym  i  ZUS, PPK, itp.,
 • prowadzenie wartościowej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków, trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie  gospodarki finansowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,
 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń w sprawach spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie korespondencji z dostawcami kontrahentami w sprawach spornych,
 • prowadzenie rozliczeń kasowych, bankowych,
 • prowadzenie depozytów mieszkańców Domu, ich terminowe rozliczanie,
 • staranne przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych,
 • archiwizacja danych księgowych.

 

Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy

 • zaspakajanie psychofizycznych i społecznych potrzeb oraz potrzeb bytowych mieszkańców zgodnie ze standardem usług świadczonych przez Dom,
 • tworzenie warunków do rozwijania i wspierania samodzielności mieszkańców DPS – uwzględniając ich stopień fizycznej i psychicznej sprawności,
 • ustalanie przy udziale mieszkańca indywidualnego planu adaptacji i wspierania oraz jego realizacja,
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Domu, u których wystąpiły zaburzenia procesów poznawczych i fizjologicznych,
 • tworzenie atmosfery życzliwości i serdeczności szczególnie w stosunku do nowoprzyjętych mieszkańców,
 • zapewnianie mieszkańcom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez właściwą organizację pracy Domu,
 • ustalanie  harmonogramu usług oraz pełnej informacji na ich temat,
 • zapewnienie mieszkańcom pełnej, fachowej opieki z uwzględnieniem różnorodnych form i metod terapii i zabiegów leczniczych oraz rehabilitacyjnych, pomocy socjalnej, terapii zajęciowej,
 • prowadzenie profilaktyki chorób i promocji zdrowia poprzez  doradztwo w sprawach higieny, pielęgnacji , żywienia oraz konieczności przestrzegania zasad ochrony zdrowia, wykonywanie badań profilaktycznych,
 • dbanie o WŁAŚCIWĄ jakość sanitarną i utrzymanie czystości w pomieszczeniach bezpośrednio służących mieszkańcom,
 • tworzenie warunków do rozwoju osobistego mieszkańców i realizacji zainteresowań,
 • wspomaganie mieszkańców Domu w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 • całościowe postrzeganie mieszkańca , z uwzględnieniem i poszanowaniem jego potrzeb religijnych, tradycji, zwyczajów oraz umożliwienie kontynuowania praktyk religijnych zgodnie z jego wyznaniem,
 • nawiązywanie  i podtrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca,
 • zapewnienie własnej przestrzeni życiowej  mieszkańca oraz przestrzeganie praw mieszkańca, a w szczególności prawa do zachowania godności osobistej, wyboru i zachowania odrębności,
 • współpraca z wolontariuszami,
 • inicjowanie i organizowanie czynnego życia mieszkańców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • umożliwienie udziału w warsztatach terapii zajęciowej, tworzenie kół zainteresowań,
 • organizowanie świąt, uroczystości, okazjonalnych imprez stosownie do możliwości Domu i jego mieszkańców,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców Domu,
 • rozwiązywanie konfliktów zachodzących między mieszkańcami,
 • załatwienie spraw związanych z pochówkiem zmarłego podopiecznego, odwiedzanie grobów zmarłych mieszkańców Domu.

 

Dział Obsługi Gospodarczej

 • zapewnienie właściwej estetyki  pomieszczeń i otoczenia Domu,
 • planowanie remontów i inwestycji w obiekcie i otoczeniu Domu,
 • wykonywanie bieżących napraw i remontów w pomieszczeniach Domu,
 • prowadzenie ewidencji zgłaszanych usterek w obiekcie oraz w miarę możliwości ich usuwanie,
 • dokonywanie cyklicznych przeglądów  stanu technicznego budynku i pomieszczeń oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jego funkcjonowania,
 • dbałość o właściwe eksploatowanie urządzeń i wszelkich instalacji będących na wyposażeniu Domu,
 • ochrona obiektu z uwzględnieniem przepisów BHP i  p.poż.,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP i p.poż,
 • podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie mienia znajdującego się w Domu,
 • dbanie o tereny zielone wokół obiektu, utrzymanie czystości i porządku, odśnieżanie,
 • organizacja transportu osobowego dla potrzeb Domu – samochodem służbowym będącym na wyposażeniu Domu, dbałość o właściwy stan techniczny pojazdu oraz właściwe prowadzenie dokumentacji dot. eksploatacji pojazdu,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i wyposażenia Domu – w tym ksiąg obiektu, przeglądów technicznych oraz innych obowiązkowych przeglądów wynikających z przepisów prawa,
 • współpraca i realizacja zaleceń Urzędów, instytucji nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego itp.,
 • dokonywanie kasacji zużytego i zniszczonego sprzętu.

 

Dział Obsługi Kuchni

 • sporządzanie posiłków dla mieszkańców Domu  zgodnie z ustalonym jadłospisem,
 • dbałość o właściwą jakością surowców i sporządzanych posiłków,
 • opracowanie dekadowych zestawów żywnościowych dla mieszkańców z uwzględnieniem zalecanych norm i zaleceń lekarza w zakresie obowiązującej diety, sporządzanie dziennego zapotrzebowania żywnościowego,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie kuchni – zgodnie z HACCP,
 • przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, realizacja zaleceń i sporządzanie dokumentacji dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • realizacja zaopatrzenia w produkty spożywcze – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej,
 • zapewnienie bieżących przeglądów sprzętu i wyposażenia Działu Obsługi Kuchni.

 

Samodzielne stanowisko do spraw kadrowych 

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników (akta osobowe), 
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zakończeniem okresu zatrudnienia,
 • prowadzeniem rejestru  wszystkich pracowników zatrudnionych w  jednostce, bez względu na czas i okres zatrudnienia,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • rozliczanie harmonogramów pracy,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych oraz ich rozliczanie.

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej

 • prowadzenie Sekretariatu Domu,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Domu,
 • prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, ewidencji pocztowej,
 • koordynacja obsługi kancelaryjnej,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • przygotowywanie pism urzędowych,
 • doręczanie korespondencji dla mieszkańców Domu,
 • ewidencja i wydawanie materiałów biurowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.