Samorząd mieszkańców DPS

Samorząd Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Skład Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

Kadencja 2019 r.-2023 r.

Piwowarski Marian – Przewodniczący Rady
Trzcińska Irena – Z-ca Przewodniczącego Rady
Janowiak Mirosław – Członek Rady
Małkowski Czesław – Członek Rady
Mędelska Regina – Członek Rady

 

Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią

Prawa i obowiązki Mieszkańców Domu

 § 1

 1. Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, zwany dalej Domem, zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności.
 2. Dom umożliwia mieszkańcom rozwój osobisty, a w miarę możliwości ich samodzielność, uwzględniając stopień fizycznej sprawności mieszkańców.

§ 2

 1. Rada Mieszkańców – zwana dalej Radą – wybierana jest w głosowaniu tajnym, na okres 5 – letniej kadencji.
 2. Kandydatów do Rady wskazują spośród siebie mieszkańcy Domu.
 3. W skład Rady wchodzi 5 mieszkańców – członków Rady.
 4. Członkowie Rady spośród siebie wybierają: Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady.
 5. Rada reprezentuje wszystkich mieszkańców Domu.
 6. Członkowie Rady winni brać czynny udział w działalności na rzecz Domu i jego mieszkańców.
 7. Członek Rady w razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz procedur obowiązujących w DPS może zostać odwołany z pełnionej funkcji na zebraniu mieszkańców w głosowaniu tajnym.
 8. W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Rady, skład Rady zostaje uzupełniony w dodatkowych wyborach. Nowy członek Rady zostaje wybrany na okres trwającej kadencji Rady.
 9. Obsługę administracyjną Rady organizuje Dyrektor Domu.

§ 3

 1. Dom uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca, gwarantuje mu realizację świadczeń w odpowiednim standardzie w następującym zakresie:
  1. potrzeb bytowych zapewniających:
   1. miejsce zamieszkania,
   2. wyżywienie,
   3. utrzymanie czystości i higieny,
   4. odzież, obuwie mieszkańcom, którzy nie mogą ich zakupić z własnych środków finansowych,
  2. opiekuńcze polegające na:
   1. pielęgnowaniu podczas choroby,
   2. usprawnianiu i rehabilitacji mieszkańców,
   3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  3. wspomagające, polegające na:
   1. umożliwieniu udziału w terapii,
   2. umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
   3. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
   4. nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem.
 2. Ponadto Dom zapewnia:
  1. organizację świąt, uroczystości okazjonalnych z uwzględnieniem własnych możliwości Domu i jego mieszkańców,
  2. możliwości indywidualnego zagospodarowania własnej przestrzeni życiowej,
  3. rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 4

 1. Mieszkaniec ma prawo do:
  • wskazania pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli jego wybór jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu,
  • do zachowania godności osobistej, niezależności bez względu na stopień niesprawności fizycznej czy psychicznej,
  • akceptacji i poszanowania oraz do zaspokojenia niezbędnych potrzeb psychicznych, bytowych, społecznych, religijnych, o ile nie narusza to praw innych mieszkańców i personelu,
  • uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich potrzeb życiowych,
  • prywatności osobistej, zabezpieczenia swoich rzeczy osobistych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,
  • korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom i uzyskania pełnej informacji o tych usługach,
  • dokonywania wyboru form opieki i terapii oraz decydowania o innych ważnych sprawach osobistych,
  • uzyskania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej, w przypadku wystąpienia ograniczenia możliwości dbania o własne interesy,
  • zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców i Dyrektora Domu,
  • uczestnictwa w pracach Rady i wyborach do Rady Mieszkańców,
  • odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczenia z ich strony, pielęgnacji i opieki,
  • zarządzania własnymi sprawami osobistymi i finansowymi,
  • uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących funkcjonowanie Domu,
  • do zwrotu środków finansowych za nieobecność w Domu nie przekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.
 2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:
  • dbałość, w miarę możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, porządek w swoim najbliższym otoczeniu,
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych,
  • poszanowanie praw innych mieszkańców Domu oraz pracowników Domu,
  • dbałość o mienie Domu,
  • ponoszenie opłat za pobyt w Domu,
  • współdziałanie z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym w ustalaniu optymalnego indywidualnego planu adaptacji oraz wsparcia,
  • przestrzeganie ciszy nocnej, która obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00,
  • pokrywanie z własnych środków finansowych szkód spowodowanych przez umyślne zniszczenie mienia Domu i Mieszkańców,
  • przyjmowanie odwiedzin w godzinach od 8:00 do 21:00,
  • dopilnowanie by odwiedzający goście poinformowali o swoim pobycie na terenie Domu pracowników Domu.

 

 § 5

 • Na terenie Domu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) art. 14 (…) zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 • W przypadku, gdy mieszkaniec jest w posiadaniu alkoholu i/lub nadużywa alkoholu i z tego powodu stanowi zagrożenie dla siebie, współmieszkańców, pracowników lub innych osób przebywających na terenie Domu – pracownicy Domu zobowiązani są do powiadomienia Policji lub Straży Miejskiej – celem podjęcia przez te organy odpowiednich działań.
 • W przypadku powtarzającego się nadużywania alkoholu przez mieszkańca Domu, Dyrektor Domu ma prawo skierować wniosek o leczenie odwykowe do właściwych organów.
 • Osobom nietrzeźwym, spożywającym posiłek na stołówce w wyznaczonych godzinach, personel nie podaje posiłku do pokoju.
 • Niedopuszczalne jest przyjmowanie na terenie Domu osób, które miałyby zaspakajać potrzeby seksualne mieszkańców.
 • Mieszkaniec Domu nie może posiadać i przechowywać na terenie Domu broni.
 • Mieszkaniec Domu nie może posiadać w pokojach mieszkalnych prywatnych zwierząt.

 § 6

W celu realizacji zadań regulaminowych Domu współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami i stowarzyszeniami, urzędami administracji rządowej i samorządem terytorialnym oraz korzysta z pomocy wolontariuszy.