Zasady kierowania i odpłatności

Zasady kierowania, umieszczania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Przepisy prawne dotyczące kierowania do domu pomocy społecznej:

Sprawy związane z kierowaniem do domów pomocy społecznej – w tym również do naszej placówki – regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”.

Skierowanie do domu pomocy społecznej jest działaniem ostatecznym i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy w miejscu zamieszkania tej osoby oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

W konsekwencji skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga:

 1. złożenia pisemnego wniosku przez osobę zainteresowana bądź jej przedstawiciela ustawowego o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 2. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej –  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
 3. oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z  pomocy środowiskowej, w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W przypadku braku możliwości realizowania pomocy środowiskowej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, kolejnym krokiem jest podjęcie czynności związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej o odpowiednim typie. Zasadą jest kierowanie do odpowiedniego domu pomocy społecznej, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej umieszczeniem w placówce. W przypadku braku miejsc w takim domu osoba wpisywana jest na listę oczekujących. Jeżeli przewidywany okres oczekiwania na miejsce jest dłuższy niż 3 miesiące, osobę kieruje się (na jej wniosek) do innego, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, domu tego samego typu.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej (w przypadku Domu w Nakle nad Notecią decyzje wydaje Starosta Nakielski lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią).

Przepisy dotyczące odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w decyzji wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy kierującej do domu pomocy społecznej. Odpłatność ustalana jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który jest dla każdego Domu inny.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Ustalenie wysokości ponoszonej przez konkretnego mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej opłaty leży w gestii Dyrektora/Kierownika OPS. Odpłatność  ustala się w wysokości do 70 % posiadanego dochodu (przykładowo: dla osoby posiadającej dochód w wysokości 1.500,00 zł z tytułu otrzymywanej emerytury/renty, Dyrektor/Kierownik OPS może ustalić opłatę w wysokości 1.050,00 zł (1.500,00 zł x 70%). Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych, wstępnych oraz gminę, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Należy zaznaczyć, że opłaty nie dzieli się po równo na wszystkich zobowiązanych, a obciąża ich się w kolejności. Taki podział obowiązków jest nawiązaniem do zasady subsydiarności - jeżeli osoba umieszczona w placówce jest w stanie ponosić koszty pobytu w instytucji, obowiązki osób bliskich i jednostki samorządu terytorialnego nie powstają. Krewni oraz gmina uiszczają opłatę dopiero wtedy, gdy mieszkaniec domu nie jest samowystarczalny. Wysokość opłat nie jest jednolita i jest zależną w pierwszej kolejności od dochodu mieszkańca. Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie samodzielnie ponosić pełnych kosztów pobytu w placówce, obowiązek spoczywa na jego małżonku oraz zstępnych przed wstępnymi. Należy zwrócić uwagę, że osoby niespokrewnione prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną do domu nie muszą partycypować w przedmiotowych wydatkach, ale mogą. Wysokość zobowiązań finansowych ustalona jest w umowie zawartej przez wskazane osoby z dyrektorem/kierownikiem ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której opłata dotyczy lub na podstawie decyzji administracyjnej o odpłatności.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

 1. z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Inne osoby, zarówno zobowiązane do jej wnoszenia jak i wnoszące opłaty dobrowolnie, wnoszą opłatę (w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami) do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS-u.

 1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (tak jak jest to w przypadku DPS-u w Nakle nad Not.) - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 3. w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Ogłoszenie, o którym mowa wyżej  stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane, a do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Typy domów pomocy społecznej.

Obecnie zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Znowelizowana w 2013r. ustawa wprowadziła nowy typ domu pomocy - dla osób z problemami alkoholowymi. Kierowanie do tego typu placówki będzie odbywało się na czas określony 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu, do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Informacje o możliwości umieszczenia w Naszym Domu udzielane są:

W siedzibie Domu w Nakle nad Notecią, ul. Parkowa 8

oraz pod numerami telefonów:

 • 52 386 77 10 – specjalista pracy socjalnej Elwira Szcześniak,

oraz pracownik socjalny – Joanna Lemańska

 • 52 386 77 08 – kierownik DT-O Iwona Bąk,
 • 52 386 77 01 – sekretariat Domu.

Zapraszamy na Naszą stronę: www.dps-naklo lub Facebooka